Закључци број: 01-1073/11

Верзија за штампањеPDF верзија
71/11
30.06.2011

Закључци број: 01-1073/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Информације о дугу Републике Српске, са стањем на дан 31.12.2010. године, Народна скупштина Републике Српске на Осмој сједници, одржаној 30. јуна 2011. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да, у року од три мјесеца, припреми и предложи Политику задуживања Републике Српске којом би, на систематичан и дугорочан начин, била уређена стратегија задуживања у наредним годинама.

Политиком треба процијенити:

 • потребе за задуживањем на нивоу Републике, укључујући ванбуџетске фондове, јавна предузећа у којима је гарант задужења Република, те локалне заједнице,
 • могућност даљег задужења Републике, у смислу износа, услова и ануитета отплате,

приоритете за задужење, међу којима нарочито треба узети у обзир:

 • потребе даљег стамбеног збрињавања породица
 • погинулих и ратних војних инвалида,
 • потребе избјеглих и расељених лица,
 • потребе просвјете и кулутре,
 • потребе за крупне пројекте у инфраструктури (путеви, жељезнице, електрична мрежа, водозаштита, комунална предузећа и сл.),
 • потребе мреже здравствених установа,
 • потребе ванбуџетских фондова,
 • друге потребе.
 1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да, у року од шест мјесеци, предложи Закон о фискалној одговорности у Републици Српској.
 2. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1073/11

Датум: 30. јун 2011. године