Закључци у вези Информације о преносу надлежности у области индиректног опорезивања

Верзија за штампањеPDF верзија
15.12.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2., 182. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет четвртој посебној сједници одржаној 10. децембра 2021. године, донијела је сљедеће

           

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези Информације о преносу надлежности

 у области индиректног опорезивања

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о преносу надлежности у области индиректног опорезивања.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност коју је Закључцима Народне скупштине Републике Српске, број 01-1005/03, од 30. октобра 2003. године („Службени гласник Републике Српске“, број 95/03), дала да се надлежност из области индиректног опорезивања у оквиру система пореске политике (члан 68. став 3. тачка 7. Устава Републике Српске) пренесе на Парламентарну скупштину БиХ, како би се омогућило разматрање и усвајање Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност коју је Закључцима Народне скупштине Републике Српске, број 01-1005/03, од 30. октобра 2003. године („Службени гласник Републике Српске“, број 95/03), дала Влади Републике Српске да може закључити Споразум о надлежностима у области индиректног опорезивања између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да повуче сагласност на Споразум о надлежностима у области индиректног опорезивања између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, који су дана 5. децембра 2003. године, у присуству Високог представника у Босни и Херцеговини, потписали премијери ентитетских Влада.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске Закон о порезу на додату вриједност у Републици Српској и Закон о акцизама Републике Српске.

 

  1. Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ, Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода, Закон о Управи за индиректно опорезивање, Закон о поступку индиректног опорезивања, Закон о поступку принудне наплате индиректних пореза, Закон о порезу на додату вриједност и Закон о акцизама у БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу Закона о порезу на додату вриједност у Републици Српској и Закона о акцизама Републике Српске.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

     Број: 02/1-021-1031/21                                                                    ПОТПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 10. децембар 2021. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Денис Шулић