Закључци у вези Информације о усаглашеном систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини од 17. августа 2016. године

Верзија за штампањеPDF верзија
92/16
20.10.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, одржаној 20. октобра 2016. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч Ц И

у вези  Информације о усаглашеном систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини

од 17. августа 2016. године

 

  1. Народна скупштина Републике Српске сматра да усаглашени систем  координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини од  17. августа 2016. године одражава уставну позицију и надлежности Републике Српске и њених институција у процесу придруживања, односно приступања Европској унији, као и раније дефинисане ставове Народне скупштине Републике Српске по овом питању, те исти прихвата.
  1. Обавезују се овлаштени представници институција Републике Српске који учествују у раду тијела у систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини да искључиво дјелују у складу са рјешењима садржаним у усаглашеном систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини од  17. августа 2016. године.
  1. У складу са тачком 2. Закључака свако дјеловање субјеката са било којег нивоа власти у Босни и Херцеговини у процесу придруживања, односно приступања Европској унији које одступа од рјешења садржаних у усаглашеном систему координације процеса  европских интеграција у Босни и Херцеговини од  17. августа 2016. године, односно које није у складу са рјешењима и активностима са којима су се сагласили овлаштени представници институција Републике Српске који дјелују у тијелима система координације, сматраће се неприхватљивим и самим тим ништавним за институције Републике Српске.

 

  1. Обавезује се Влада Републике Српске да у оквиру редовног годишњег извјештавања о оствареним активностима у процесу европских интеграција, Народну скупштину Републике Српске информише и о функционисању усаглашеног система координације процеса  европских интеграција у Босни и Херцеговини од  17. августа 2016. године.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-1213/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. октобар 2016. године                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                    Недељко Чубриловић