Закључци у вези Информацијe о реализацији закључака Народне скупштине Републике Српске, који се односе на рад Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине

Верзија за штампањеPDF верзија
20/16
02.03.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Деветој сједници, одржаној 2. марта 2016. године, донијела је сљедеће  

З А К Љ У Ч К Е

у вези Информацијe о реализацији закључака Народне скупштине

Републике Српске, који се односе на рад Суда

и Тужилаштва Босне и Херцеговине

 

 

1.  Народна скупштина Републике Српске залаже се: 

  • да се примјеном добровољног рада, афирмацијом рада за опште добро на слободи, васпитним утицајем на осуђеног и његовом вољом за преваспитање, стварају претпоставке за примјену института условног отпуста у ситуацији када надлежни орган оцијени да је постигнута сврха кажњавања у моменту када је осуђени издржао минималну казну затвора, предвиђену Кривичним законом;
  • у сарадњи са надлежним органима Федерације БиХ, по принципу узајамности,  створити претпоставке да осуђени са пребивалиштем у Републици Српској, а по одлуци правосудних органа Федерације БиХ, налази се на издржавању казне у казнено поправним установама Федерације БиХ, по свом захтјеву може остатак казне затвора извршити у одговарајућој казнено поправној установи у Републици Српској.

2.  У реформи сектора правде, Народна скупштина, као посебан приоритет, истиче владавину права и борбу против корупције и организованог криминала. 

3. Брисати одредбе у Закону о кривичном поступку Босне и Херцеговине и Закону о кривичном поступку ентитета, које се односе на могућност Суда Босне и Херцеговине, да по службеној дужности или на захтјев окривљеног или његовог браниоца, преузима предмете који су у искључивој надлежности правосудних органа ентитета.

4. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-242/16                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 2. март  2016. године                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                        Недељко Чубриловић