Закључци у вези Информацијe о реализацији закључака Народне скупштине Републике Српске, који се односе на рад Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине

Верзија за штампањеPDF верзија
20/16
02.03.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Деветој сједници, одржаној 2. марта 2016. године, донијела је сљедеће  

З А К Љ У Ч К Е

у вези Информацијe о реализацији закључака Народне скупштине

Републике Српске, који се односе на рад Суда

и Тужилаштва Босне и Херцеговине

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске подржава наставак разговора у оквиру Структуралног дијалога у области реформе правосуђа у дијалогу са Европском унијом и обавезује представнике Републике Српске на поштовање и примјену раније усвојених закључака Народне скупштине Републике Српске на Трећој сједници, одржаној 17. априла 2015. године, а који су објављени у ''Службеном гласнику Републике Српске'', број 32 од 29. априла 2015. године.
  2. Народна скупштина Републике Српске обавезује представнике Републике Српске у Структуралном дијалогу, у дијелу који се односи на реформу надлежности и организације судске власти на нивоу заједничких институција Босне и Херцеговине, да се приликом дефинисања реформских рјешења јасно утврди стварна надлежност и организација судске власти на нивоу заједничких институција Босне и Херцеговине и у том смислу обезбиједи правну сигурност и поштовање европских правних стандарда.
  3. Народна скупштина Републике Српске  очекује да се у смислу реализације тачке 2. овог закључка обезбиједи јасно разграничење надлежности између судских власти ентитета и Брчко Дистрикта, са једне стране и судских власти на нивоу заједничких институција Босне и Херцеговине, са друге стране.
  4. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-241/16                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 2. март  2016. године                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                        Недељко Чубриловић