З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
100/20
13.10.2020

 

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Дванаестој редовној сједници одржаној 24. септембра 2020. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-857/20                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. септембар 2020. године                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                     Недељко Чубриловић