Табеларни приказ закључака НСРС закључно са 8. сједницом

Верзија за штампањеPDF верзија
30.07.2003

ЗАКЉУЧЦИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(Закључено са 8. сједницом)

 

р/б

ЗАКЉУЧЦИ

ЗАДУЖЕЊЕ

РОК

ЗАДУЖЕН ОРГАН

НАПОМЕНА

1.

Бр:01-835/02

28. новембар 2002.

Да се припреми избор чланова Вијећа народа.

Да се на првом редовном засједању НСРС обавијести о саставу изабраног Вијећа.

 

најкраћи рок

Секретаријат НСРС

 

2.

Бр:01-871/02

09. децембар 2002.

Влада је обавезна да утврди приједлог мјера "Економске политике за 2003.год."

 

У току првог квартала

Влада

 

3.

Број: 01-873/02

09. децембар 2002.

Приликом Ребаланса Буџета РС, обезбиједити средства за исплату неисплаћених плата (1,5 плата) корисницима буџетских средстава.

Први квартал 2003. године

Влада

 

4.

Бр:01-872/02

09. децембар 2002.

Приликом Ребаланса Буџета РС обезбиједити средства за уплату доприноса за пензионо осигурање радника у државним предузећима и институцијама

Први квартал 2003. године

Влада

 

5.

Бр:01-870/02

09. децембар 2002.

Да Влада РС усвоји Ребаланс Буџета РС за 2003. годину

Први квартал 2003. године

Влада

 

6.

Бр:01-866/02

09. децембар 2002.

Припремити детаљну информацију о тренутном стању и цјеловит програм потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца. У Ребалансу Буџета за 2003. предвидјети у потпуности средства  за реализацију овог програма

за наредно редовно засједање НСРС

Влада

 

7.

Бр.01-867/02

09. децембар 2002.

 

Да се представницима ММФ-а  обезбиједи могућност да се дио средства остварених  сукцесијом и приватизацијом користи за социјално збрињавање радника, који би у процесу транзиције могли остати без посла.

 

за наредно редовно засједање НСРС

Влада

 

 

8.

Бр:01-868/02

09. децембар 2002.

 

Да се изнађе могућност изградње система водоснабдјевања за друге општине РС

за наредно редовно засједање НСРС

Влада

 

9.

Бр:01-869/02

09. децембар 2002.

Да се предложи на усвајање програм социјаног збрињавања радника који ће процесом приватиз. предузећа остати без запослења, а приликом усвајања ребаланса Буџета за 2003. предвидјети средства за финансирање овог програма

 

 

 

за наредно редовно засједање НСРС

Влада

 

10.

Бр:01-99/03

26.фебруар 2003.

Препоручује се члану Предсједништва БиХ из РС да у процесу доношења коначне верзије документа "Безбједоносна политика БиХ" усклади наведени документ са ДМС, Уставом БиХ и уставима ентитета имајући у виду сугестије и примједбе народних посланика. Од свих носилаца функција и представника РС у заједничким органима БиХ се очекује да прије усвајања свих стратешких докумената затражи мишљење НСРС.

Члан Предсједништва БиХ из РС треба да достави информацију о имплементацији уставних амандмана о равноправности конститутивних народа код формирања и избора органа власти у ФБиХ и кантонима ФБиХ након избора 5.октобра 2002. године.

Доставити писано објашњење који су захтјеви постављени пред БиХ као услов за пријем у Програм "Партнерство за мир", а нарочито по питању структуре одбране и војске на простору БиХ.

 

Члан Предсједништва БиХ из РС,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врховни савјет одбране и

Влада РС

 

 

11.

Бр:01-173/03

04.март 2003.

Захтијева се од свих надлежних органа ефикаснија заштита људских и грађанских права становника РС и њихове имовине.

Захтијева се од надлежних органа, полиције и правосуђа да открију и казне подстрекаче и починиоце напада на избјегла, расељена лица и повратнике и њихову имовину у РС и БиХ.

 

МУП РС, правосуђе и сви други надлежни органи

 

12.

Бр:01-170/03

04. март 2003.

Извршити ревизију пословања РТВ РС.

 

Приступити припремама за измјену и усаглашавање одредаба Закона о РТВ РС са другим прописима у РС

3 мјесеца

 

 

одмах

Главни ревизор РС

 

Влада РС

 

13.

Бр: 01-169/03

04. март 2003.

Организовати округли сто на тему даљег функционисања Јавног РТВ сервиса БиХ.

одмах

Одбор за друштвене дјелатности НСРС

 

14.

Бр:01-168/03

04. март 2003.

Обуставити од даљег извршења све активности у вези са избором и именовањем новог директора РТВ РС и радним статусом запослених у овој медијској кући

До ступања на снагу одредби Закона о РТВ РС

Управни одбор РТВ

 

15.

Бр:01-143/03

04. март 2003.

Нацрт закона о пољопр. земљишту упутити на јавну расправу и објавити у дневном листу "Глас Српски".

Спровести јавну расправу до 15.априла 2003. год.

Предлагач закона и Одбор за прив. и фин.

 

16.

Бр:01-172/03

05. март 2003.

Убрзати поступак враћања земљишта бившим власницима сходно оредбама Закона о враћању одузетог земљишта

одмах

Све институције и сви органи власти у РС у оквиру своје надлежности

 

17.

Бр: 01-171/03

05. март 2003.

Путем инспекцијских органа ефикасније дјеловати и примијенити ригорозне санкције за лица која неодговорним понашањем угрожавају околину.

Уредити начин и мјесто одлагања чврстог отпада и план санације вјештачких депонија и надзор заштите ближе околине саобраћајница.

Обавијестити Одбор за заштиту животне средине НСРС

у што краћем року

 

 

 

 

 

 

30 дана

Влада РС

 

 

 

 

 

општине, односно градови

 

18.

Бр:01-152/03

12. март 2003.

За текст полазних основа индиректне пореске политике у свим важнијим фазама обавјештавати НСРС и Одбор за привреду и финансије.

 

Комисија за индиректну пореску политику

 

19.

Бр:01-156/03

13. март 2003.

Сви носиоци власти у РС да провјере и дефиништу карактер свих чињеница и пословних одлука, неправилности и незаконитости на које је указао специјални ревизор, Одбор за привреду и финанс. НСРС и народни посланици.

Раздвојити одговорност за одлуке Електропривреде које су базиране на мандату Владе РС, истаћи позитивне резултате у пословању који су постојали од одговорности појединаца на било ком нивоу за евентуалне криминалне радње и малверзације.

Дефинисати став о будућности започетих пројеката прије свих тунела "Фатничко поље-Билећа" и о томе обавијестити НСРС.

Преиспитати одређене уговоре Електропривреде са еконмског, правног и технолошког аспекта и о томе обавијестити НС.

Утврдити обим застарјелих потраживања и предузети одговарајуће мјере на које упућује извјештај специјалног ревизора.

Анализирати важећи тарифни систем и предложити НСРС мјере за унапређење система наплате.

Припремити и у скупштинску процедуру упутити Закон о издвајању дијела добити предузећа која користе хидроакумулационе објекте.

Упозоравају се сва предузећа, јавне и друге институције у којима власништво има РС да приступе успостављању система интерних контрола.

_____

 

 

 

 

 

 

 

1 мјесец

 

 

 

најкраћи рок

 

____

 

 

 

одмах

 

 

одмах

 

у што краћем року

 

 

 

одмах

Сви носиоци власти у РС.

 

 

 

 

Влада РС која треба да поднесе нови извјештај НСРС

 

 

Влада РС

 

Влада РС

 

 

Електропривреда РС

Одбор за привреду и фин. у сарадњи са надлежним минист.

 

Влада РС

 

сва предузећа, јавне и др. инстит. и њихови органи

 

20.

Бр:01-281/03

04. април 2003.

 • Стратегија је у великој мјери заснована на непотребном повећању државне администрације;
 • Тражи се уврштавање Стратегије Анекса 7. у дневни ред Савјета министара и Парламентарне скупштине БиХ;
 • Тражи се од Владе да проучи питања у вези Стратегије Анекса 7.;
 • Тражи се од Заједничких органа да кроз Стратегију једнако тертирају и останак;
 • Тражи се од надлежних органа РС обезбјеђење добијања пензије код оног Фонда ПИО на чијем је подручју остварено право;
 • Тражи се да се Стратегијом обухвате избјеглице из Хрватске;

Планирана диманика:

-интензивна фаза 2003-2004.

-завршна фаза   2005-2006.

Представници РС у заједничким органима и институцијама БиХ;

 

Влада Републике Српске

Власти РС путем ОСЦЕ-а

 

21.

Бр: 01-273/03

02.април 2003.

У најкраћем временском року припремити измјене и допуне Изборног закона Републике Српске.

најкраћи временски рок.

Влада РС

 

22.

Бр: 01-247/03

09. април 2003.

 • У вези са питањем "Бирач" преиспитати обавезе које су преузете Споразумом. Сугерише се преиспитивање обавеза које су преузете Споразумом са купцем о приватизацији и предложеним анексом са аспкетка њиховог законског утемељења као и могућности њихове реализације.
 • Преузети пуну одговорност за обавезе из Споразума за "Бирач" јер даље одлагање испуњења ових обавеза неће бити одобрено од стране НС РС. Инвеститор је дужан да у што краћем року сачини "Бизнис план".
 • Сачинити посебан извјештај о резултатитма примјене закључака у вези "Бирача" о којима је НС РС обавила расправу на сједници од 09. априла 2003. године.

-

 

 

 

 

 

у што краћем року

 

 

 

90 дана

Влада

 

 

 

 

 

Влада и купац "Бирача"

Инвеститор

 

Влада

 

23.

Бр:01-249/03

09. април

Доставити детаљан извјештај о проведеном процесу приватизације државних предузећа у РС са посебним освртом на приватизације стратешких предузећа и предузећа чија је дјелатност процјењена до 300.000 КМ

30 дана

Дирекција за приватизацију РС

 

24.

Бр: 01-248/03

09. април 2003.

 • Редовно достављати извјештаје Главног ревизора надлежним органима (МУП-у и тужилаштву) који ће о предузетим мјерама обавјестити НС РС.
 • Обавјестити НС РС шта је учињено на отклањању уочених неправилности из Извјештаја Главног ревизора за претходне године.
 • Обавити потребну стручну едукацију кадрова који су најодговорнији за послове рачуноводства те размотрити могућност осигурања додатних средстава у оквиру предстојећег Ребаланса буџета РС за побољшање рада Главног ревизора.
 • Препоручује се приликом планирања средстава за материјалне трошкове у Буџету за високошколске институције и судове  да се обезбједи довољно средстава да могу несметано обављати своје функције.
 • Извршити ревизију пословања ЈП "Српске поште", "Српске шуме", "Телеком РС", Јавном фонду становања и доставити извјештај НС на разматрање
 • Извршити пререгистрацију Фонда здравственог осигурања из финансијске организације у организацију ДПЗ-а, а по препоруци Главне службе за ревизију јавног сектора.
 • Успоставити евиденцију кориштених кредита из Фонда "Партнер", те преко банака успоставити систем наплате и враћања додјељених средстава.
 • Извршити ревизију приватизације Нове бањалучке банке
 • Ревизију обављати сукцесивно и извјештаје достављати НС РС, односно надлежном скупштинском одбору

редовно достављање

 

 

сталан

 

 

-

 

 

 

 

приликом планирања средстава за материјалне трошкове у Буџету

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

_

најдаље до краја септембра текуће године

?

 

 

Главни ревизор

 

 

Министарство фина-ија и Професионална организација која је овлаштена за едукацију кадрова за рачуноводствене послове

Влада

Министарство правде

и просвјете

 

Главни ревизор

 

 

Министарство здравља и социјалне заштите

 

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

 

Главни ревизор

Главна служба за ревизију

 

25.

Бр:01-219/03

04. април 2003.

Анализирати обим задатака и надлежности у области цивилне контроле над војском и МУП-ом и поднијети извјештај с приједлозима у области одбране и унутрашњих послова.

Енергично се борити за уставну позицију РС дефинисану ДМС, а против преноса-одузимање њених надлежности супротно важећим уставима.

 

Позивају се све политичке снаге у РС и БиХ да изнађу најбоља рјешења у вршењу законодавне и извршне власти.

 

хитно

 

 

 

 

сталан

Одбор за праћ. и контролу рада органа и инст. у области одбране и унут. послова

Сви изабрани предс. РС у извршној и закон. власти на нивоу РС и БиХ.

 

26.

Бр:01-246/03

04. април 2003.

Допунити Извјештај о ревизији процеса приватизације државног капитала Кристал банке АД Бања Лука Извјештајем о ревизији предприватизационог стања Кристал банке АД Бања Лука

-

Главна служба за ревизију јавног сектора

 

27.

Бр: 01-286/03

09. април 2003.

Подносити Извјештај о свом финансијском пословању у оквиру Извјештаја које подноси НС РС,

Сугерише се Влади да предложи свеобухватну реформу тржишта хартија од вриједности,

будући период

Комисија за хартије од вриједности РС

Влада РС

 

28.

Бр: 01-318/03

08.мај 2003.

Трајно рјешавање питања стамбеног збрињавање породица погинулих бораца и РВИ

Успоставити потпуну и цјеловиту евиденцију породица погинулих бораца и РВИ

Урадити социјалну карту за све категорије

Утврдити принципе по којима ће се станови из програма бити додјељивани најугроженијим породицама

Преузети и завршити станове који су започети у оквиру реализације Програма распуштања прихватних центара

 

 

 

 

 

Да општине кроз властита средства утврде конкретне активности

Да се кроз одобравање посебних програма дā предност заједницама које рјешавају случајеве смјештаја

Да се изврши ревизија критерија за додјелу кредита

4 године

 

2 квартал 2003.

 

крај 2003. године

 

 

 

 

Најмање једанпут годишње достављати извјештај НС РС о извршавању Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влада РС

 

Влада РС , Министарство рада и борачко-инвалидске заштите  и Министарство за избјеглице и расељена лица

Општине

Фонд становања РС

Министарство финансија

 

29.

Бр:01-355/03

08. мај 2003.

Да се у што краћем року створе услови и конституише секратаријат за законодавно-правне послове.

 

најкраћи рок

Влада РС

 

30.

Бр:01-356/03

08.мај 2003.

Да се изнађу рјешења за коначни завршетак централног гријања у Приједору

најкраћи рок

Влада РС, општина Приједор и ЈКП "Централна топлана" Приједор

 

31.

Бр:01-338/03

08.мај 2003.

 

Усваја се Извјештај о реализације Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2002.

 

 

 

 

32.

Бр: 01-395/03

30. април 2003.

 

Да се кроз преговоре са ММФ-ом укине или промјени наредба Министарства финансија о привременој забрани задуживања код комерцијалних банака и давања гаранција општина

 

у што краћем року

Влада РС

 

33.

Бр: 01-396/03

30. април 2003.

 

Да се размотри постојећи систем организације Републичке управе за геодетско и имовинско правне послове и предложи реформа у виду децентрализације преноса овлаштења на органе локалне заједнице града и општине.

 

 

Влада РС

 

34.

Бр: 01-397/03

13. маја 2003.

Да се покрену измјене и допуне Закона о спољнотрговинској комори, у дијелу који се односи на приходе спољнотрговинске коморе

 

Посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и Делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ

 

35.

Бр:01-284/03

30. април 2003.

Нацрт закона о премјеру и катастру непокретности упутити на јавну расправу и објавити у дневном листу "Глас Српске".

Спровести јавну расправу до 15. маја 2003.

Предлагач Закона

 

36.

Бр: 01-321/03

08. мај 2003.

Нацрт закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража, упутити на јавну расправу и објавити у дневном листу "Глас Српске".

 

Спровести јавну расправу до 31. маја 2003. године

Предлагач закона

 

37.

Бр: 01-418/03

06. јуни 2003.

На позиције у којима НС РС врши именовање на приједлог Владе РС, спорведе поступак утврђивања критерија, распише јавни конкурс и избор и именовање у име НС РС.

 

 

Влада РС

 

38.

Бр: 01-417/03

06. јуни 2003.

 

Да сваки јавни конкурс буде благовремено објављен на службеној Веб страни Владе РС.

 

 

Влада РС

 

39.

Бр: 01-424/03

06. јуна 2003.

 

НС РС оцјењује да је рад Омбудсмена РС оптерећен првано нерегулисаном унутрашњом организацијом.

Подржава се независност институције Омбудсмена на нивоу ентитета и БиХ.

 

Прихвата се иницијатива о покретању активности на измјенама и допунама Закона о Омбудсмену РС.

 

 

Тражи се од Омбудсмена РС да донесе опште акте којима ће регулисати унутрашњу и територијалну организацију.

Препоручује се органима власти у РС да поступају по препорукама Омбудсмена РС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 дана

 

 

 

 

Одбор за представке, приједлоге  и друштвени надзор и стручњаци из области права.

 

Омбудсмен РС

Влада РС и организације које врше јавне послове.

 

40.

Бр. 01-419/03

06. јуни 2003.

 

Планирана средства за рјешавање проблема расељених лица и избјеглица за 2003. г. нису довољна и морају се обезбједити додатна средства.

 

НС РС тражи да се убрза исплата средстава за повратак у РС и ФБиХ.

 

Иницирати састанак ресорни министарства РС и ФБиХ.

 

Предвидјети средства у износу од 2 милиона КМ за рјешавање стамбених питања интерно расељених породица у РС.

 

Да се уради Анекс програма рјешавања проблема расељених лица повратника и избјеглица за 2003. годину.

 

 

Усвајање Ребаланса Буџета РС за 2003. г.

 

 

до краја грађевинске сезоне 2003. године

 

 

 

 

Усвајање Ребаланса Буџета за 2003. годину.

Влада РС

 

 

 

 

Влада РС

 

Влада РС

 

 

 

Влада РС

 

Влада РС и Министарство за избјегла и расељена лица

 

41.

Бр. 01-441/03

05. јуна 2003.

 

Прихвата се Одлука Високог представника за БиХ од 8. маја 2003. године број 139/03.

 

 

Одмах

Влада РС

 

42.

Бр. 01-420/03

05. јуни 2003.

 

Подржава се процес реформи система одбране у РС и БиХ.

 

 

 

Обавјестити НС РС о другим аспектима приступања БиХ и њених ентитета «Партнерству за мир»

 

Поднијети на увид план свеобухватних реформи система одбране у БиХ.

 

 

Писмено обавјестити Одбор за праћење и контролу рада органа и инс. у области одбране у вези са реформом система одбране у РС и БиХ.

 

 

 

 

 

У најкраћем времену

 

 

У најкраћем времену

 

 

 

 

стално

Влада РС, представници у заједничким органима БиХ.

Члан Предсједништва БиХ из РС и предсједник РС

Министарство одбране и Генералштаб ВРС.

 

Представници РС у Заједничкој војној комисији и Комисији за одбрамбену реформу (коју је формирао ОХР)

 

 

 

 

43.

Бр. 01-421/03

05. јуни 2003.

 

Да се Буџетска средства приоритетно распоређују на Главну служби јавног сектора

 • да се омогући кадровско јачање Главне службе за ревизију
 • да већи дио ревизије буде обрађен до краја септембра

 

 

 

 

 

 

до краја септембра

Влада РС

Главна служба за ревизију јавног сектора РС, Одбор за привреду и финансије НС РС

 

44.

Бр. 01-423/03

29. мај 2003.

 

Да се настави активно радити на припреми законских и подзаконских аката и убрза процес реформи у правосуђу

 

Да се предузму мјере за примјену међународних стандарда и европских затворских правила у систему извршења кривичних санкција.

 

Обезбједити средства за обавезе у 2002. години и средства за 2003. годину

 

Путем међународних институција обезбједити додатна финансијска средства у вези реформских закона у области правосуђа.

 

Без одлагања предузети активности за доношење Закона о правобранилаштву.

 

Планирати реална средства за реформе у области правосуђа.

 

 

 

 

у што краћем року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одмах

 

 

Ребаланс буџета за 2003. и Буџет за 2004.

Министарство правде

 

 

 

Влада РС

 

 

Влада РС

 

 

 

Влада РС

 

 

Министарство правде

 

 

 

Влада РС

 

45.

Бр. 01-422/03

06. јуна 2003.

Обуставити примјену дијела тарифног система до доношења новог тарифног система.

одмах

Влада РС

 

46.

Бр. 01-486/03

25. јуни 2003.

Размотрити праксу да се на нивоу БиХ доносе закони који задиру у надлежност ентитета (у вези Закона о индиректном опорезивању).

 

При верификацији коначног Закона о индиректном опорезивању инсистирати на усклађивању са овим Закључцима НС РС.

 

Уставна комисија НС РС и Законодавно правни одбор НС РС.

Делегати из реда српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

 

47.

Бр. 01-485/03

25. јуна 2003.

НС РС прихвата «Основе за реформу у области одбране у БиХ са планом активности за спровођење реформу у систему одбране РС» (у складу са закључцима НС РС од 5. јуна 2003.).

 

Да се реформом система одбране у РС и БиХ омогући будуће чланоство у «Партнерство за мир».

 

Представници РС у Заједничкој војној комисији и Комисији за одбрамбену реформу.

 

48.

Бр. 01-679/03

23. јули 2003.

Путем одговарајуће процедуре покренути поступак за продужење рока за поврат станарских права, носиоцима истих на простору цијеле БиХ.

 

Посланици у Представничком дому и Делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, члан Предсједништва БиХ из РС.

 

49.

Бр. 01- 678/03

23. јула 2003.

Утврдити измјене и допуне закона из области рада, пореске и царинске политике, с циљем ставарања повољних услова за оживљавање привређивања у слободним зонама РС.

рок три мјесеца

Влада РС

 

50.

Бр. 01-677/03

23. јула 2003.

Припремити и упутити у Парламентарну процедуру сет закона који ће регулисати област директних пореза.

три мјесеца

Влада РС и Министарство финансија

 

51.

Бр. 01-676/03

23. јули 2003.

Преиспитати висину таксене тарифе и ускладити је са економским положајем грађана у РС.

у што краћем року, а најкасније до краја септембра 2003.

Влада РС

 

52.

Бр. 01-675/03

23. јула 2003.

Припремити анализу укупних ефеката досадашњег процеса приватизације и предложити системске мјере за побољшање и окончање процеса приватизације.

 

Предложити закон којим би се регулисало питање приватизације имовине предуезћа РС у другим државама бивше Југославије.

 

за Посебну сједницу НС РС.

Влада РС

 

 

 

 

Влада РС

 

53.

Бр. 01-674/03

23. јула 2003.

 

Припремити Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима, којим би било прописано да се додатних 10% средстава од продаје државног капитала директно усмјери у Фонд ПИО.

Приликом израде Нацрта закона о јавном дугу утврдити приоритет рјешавања дуга прама Фонду ПИО.

 

септембарско засједање НС РС

Влада РС

 

54.

Бр. 01-673/03

23. јули 2003.

 

Припремити Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима у дијелу који се односи на комунална предузећа, као и да се преиспитају рјешења у Закону о приватизацији државног капитала.

До усвајања ових измјена Влада РС ће обуставити именовања Упрваних и Надзорних одбора у овим предузећима.

 

септембарско засједање НС РС

Влада РС

 

55.

Бр. 01- 688/03

29. јула 2003.

Да се убрзају активности и предложе мјере за спровођење одредбе члана 152. Закона о раду.

 

Влада РС Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

 

56.

Бр. 01-689/03

30. јула 2003.

 

У што краћем року окончати стечајне поступке и извршити брисање из судског регистра Привредне банке АД «Градишка», Привредне банке АД «Приједор» и «Екватор банке» АД Бања Лука.

 

у што краћем року

Влада РС, Агенција за банкарство РС

 

57.

Бр. 01-690/03

30. јула 2003.

Извршити ревизију пословања Агенције за банкарство РС за 2002. годину и Извјештај доставити НС РС.

 

Главни служба за ревизију јавног секотра РС

 

58.

Бр. 01-691/03

30. јули 2003.

Након доношења Акционог плана РС предложити разматрање Документа «Стратегија развоја електроенергетског сектора РС у периоду од 2005.-2020. године.

годину дана

Влада РС, Министарство привреде, енергетике и развоја.

 

59.

Бр. 01-692/03

29. јула 2003.

Припремити оперативни план реализације «Краткорочних мјера за хитно побољшање материјелног и укупног положаја пензинера».

Припремити приједлог измјена Закона о доприносима, обезбједити исплату пензија у пуном износу по рјешењима.

Предложити рјешење којим ће се обезбједити приоритет исплате заосталих 3,82 пензије из 2000. г.

Размотрити могућност успоставе укинутог права на пензију одређеним категоријама овлаштених радника МУП-а односно СУП-а.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о ПИО реализује Одлука Дома за људска права којом се регулише обавеза исплате пензија од стране ентитетских носилаца осигурања.

До краја 2003. године извршити наплату свих заосталих доприноса за ПИО.

Средства добијена продајом капитала држваних предузећа уплатити Фонду ПИО.

Размотрити могућност да се дио пореза од опорезивања високоакцизних роба дозначи Фонду ПИО РС.

 

Извршити ревизију репрограмираних дугова, који се односе на допринос Фонда ПИО.

Доставити НС РС Информацију о предузетим, а неизвршеним обавезама Владе РС према Фонду ПИО за период од 2000.-2002. године.

Препоручити представницима РС у Заједничким органима БиХ да предузму све неопходне мјере да се ратификује Споразум о социјалном осигурању са Србијом и Црном Гором и обезбједи доследна примјена Уговора о социјланом осигурања са Републиком Хрватском и убрза закључивање таквих споразума са другим Републикама бивше СФРЈ.

Доставити НС РС анализу реализације ових закључака с мјерама одговорности

септембарско засједање НС РС

 

најкасније до 31. децембра 2003.

 

 

 

 

 

 

 30 дана

 

 

до краја 2003. године

 

 

 

 

 

 

 одмах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар 2004. године

Влада РС, Фонд ПИО РС,.

 

Влада РС и Фонд ПИО РС

 

 

 

 

 

 

 

Влада РС, Фонд ПИО РС, Пореска управа и Министарство за рад и борачко-инвалидске заштите

 

 

 

 

 

Влада РС

 

Влада РС и Фонд ПИО РС.

 

 

 

Влада РС

 

 

Влада РС

 

60.

Бр. 01-655/03

30. јули 2003.

Нацрт закона о  производњи и промету опојних дрога упутити на јавну расправу и објавити у дневном листу «Глас Српске».

спровести јавну расправу до 31. августа 2003. године.

Предлагач закона

 

61.

Бр. 01-693/03

30. јула 2003.

Разматрање извјештаја Главног ревизора о обављеној ревизији финансијских извјештаја РУ за геодестско имовиноско правн епослове за 2001. и 2002. годину.

септембарско засједање НС РС

Служба за ревизију јавног сектора.