Zaključak broj: 01-800/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
15.06.2006

Zaključak broj: 01-800/06

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 174., 179. stav 1. i 2. i 248. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/05 i 32/06), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Republici Srpskoj po Podprojektu za 2005. godinu i Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Republici Srpskoj po Podprojektu za 2006. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset šestoj sjednici, održanoj 15. juna 2006. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČKE

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da naloži načelnicima opština da ispoštuju obaveze iz potpisanih protokola sa Ministarstvom za rad i boračko-invalidsku zaštitu, a koji se odnose na obaveze iz Programa potpunog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Republici Srpskoj, prije potpisivanja Protokola za 2006. godinu.
  2. Takođe se traži od Vlade Republike Srpske da preispita okolnosti pod kojima je došlo do raskidanja potpisanih protokola i ugovora sa izvođačima radova.
  3. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Vlade Republike Srpske da se kroz eventulani rebalans budžeta za 2006. godinu, prevashodno obezbijede sredstva za izmirenje obaveza iz prethodnih godina, a planirana sredstva za 2006. godinu realizuju kroz Program za 2006. godinu.
  4. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-800 /06

Datum: 15. juna 2006. godine

Broj službenog glasnika: 63/06