Одлука број: 01-1586/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
114/14
18.12.2014

На основу чл. 70. став 1. тачка 8. и 79. допуњеног Амандманом CXXII на Устав Републике Српске, чл. 19. став 1., 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Народна  скупштина  Републике Српске, на Трећој посебној  сједници,  одржаној 18. децембра  2014. године,   донијела   је          с љ е д е ћ у 

О Д Л У К У

I

За потпредсједника Народне скупштине  Републике Српске, изабран је Ненад Стевандић.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01-1586/14                                   

Датум: 18. децембар 2014. године         

 

Број службеног гласника: 114/ 14