Одлука број: 01-1680/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
119/14
28.12.2014

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој посебној сједници одржаној 28. децембра 2014. године, донијела  је сљедећу

О Д Л У К У

Члан 1.

 У поступку доношења Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2015. годину, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 1680/14                                                                

Датум: 28. децембар 2014. године         

 

Број службеног гласника: 119/ 14