Одлука о избору Одбора за заштиту животне средине

Верзија за штампањеPDF верзија
31/15
21.04.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 56. став 1. тачка 5, чл. 74. и 182. и члана 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање,  Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о избору Одбора за заштиту животне средине

I

У Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Српске изабрани су:

  1. Весна Јунгић, предсједник,
  2.  Недим Чивић, замјеник предсједника,
  3. Обрен Марковић, члан,
  4. Милорад Јагодић, члан,
  5. Новак Мотика, члан,
  6. Симуна Жакула, члан,
  7. Славко Дуњић, члан,
  8. Драган Галић, члан,
  9. Горан Ђорђић, члан.

II

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 02/1-021- 496/15                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. април 2015. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                      Недељко Чубриловић