Одлука о избору потпредсједника Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
11/15
03.02.2015

На основу чланова 70. став 1. тачка 8. и 92. допуњеног Амандманом LXXXIV Устава Републике Српске, чланова 182., 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а у вези члана 6. став 3. Закона о Влади  Републике  Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08) Народна скупштина    Републике   Српске,   на  Другој  сједници,   одржаној  3.  фебруара  2015. године,   донијела   је    с љ е д е ћ у 

 

О Д Л У К У

о избору потпредсједника Владе Републике Српске

I

          За  потпредсједника Владе  Републике Српске изабрана  је Сребренка Голић, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

II

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-112/15                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. фебруар 2015. године                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић