Одлука о избору потпредсједника Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
105/15
21.12.2015

На основу чл. 70. став 1. тачка 8. и 79. допуњеног Амандманом CXXII на Устав Републике Српске, члана 19. став 1., чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Народна  скупштина  Републике Српске, на Четрнаестој посебној  сједници,  одржаној 21. децембра  2015. године,   донијела  је сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору потпредсједника

Народне скупштине Републике Српске

 

I

 

          За потпредсједника Народне скупштине  Републике Српске, изабрана је Жељка Стојичић.

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-1627/15                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. децембар 2015. године                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                       Недељко Чубриловић