Одлука о избору предсједника Радног тијела које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14)

Верзија за штампањеPDF верзија
52/15
24.06.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл.35. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а  у вези са чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14), након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на  Четвртој сједници,   одржаној   24.  јуна  2015.  године,     донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору предсједника  Радног тијела које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених

чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске

(„Службени гласник Републике Српске“, број 52/14)

 

I

         

          У  Радно тијело које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14), за предсједника Радног тијела, изабран је Вукота Говедарица.

 

II

        

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-805/15                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. јун 2015. године                                                                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                      Недељко Чубриловић