Одлука о избору спољног члана у Одбор за локалну самоуправу Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
8/ 15
03.02.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чланова 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Другој сједници,  одржаној  3. фебруара 2015. године,   донијела   је   с љ е д е ћ у 

 

О Д Л У К У

о избору спољног члана у Одбор за локалну самоуправу

Народне скупштине Републике Српске

I

        У  Одбор за локалну самоуправу Народне скупштине Републике Српске, за спољног члана Одбора, изабран је Саво Минић.

 

II

 

        Ова одлука ступа на  снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-114 /15                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. фебруар 2015. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                          Недељко Чубриловић