Одлука о избору члана Законодавног одбора

Верзија за штампањеPDF верзија
58/23
13.07.2023

На основу члана 58. став 1. алинеја 6. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Трећој редовној сједници, одржаној 21. јуна 2023. године, донијела је

 

 

 

О Д Л У К У

о избору члана Законодавног одбора

 

 

I

 

          Мирна Савић Бањац изабрана је за члана Законодавног одбора Народне скупштине Републике Српске.

 

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-741/23                                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. јун 2023. године                                                                                                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                          Др Ненад Стевандић