Одлука о избору члана у Комисију за сукоб интереса у органима власти Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
32/15
21.04.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 56. став 1. тачка 5. и члана 182. и члана 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а у вези са чл. 13. и 14. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 73/08),  након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање,  Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о избору члана у Комисију за сукоб интереса у органима власти Републике Српске

I

          У Комисију за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске изабран је Мирко Ћурић.

II

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-497/15                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. април 2015. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                 Недељко Чубриловић