Одлука о избору члана у Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу

Верзија за штампањеPDF верзија
58/15
16.07.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 76., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Петој сједници, одржаној  16. јула 2015. године,  донијела је сљедећу 

 

 

О Д Л У К У

о избору члана у Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу

 

I

 

 

        У  Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу  Народне скупштине Републике Српске, за  члана Одбора, изабран је Дарко Бањац.

 

II

 

        Ова одлука ступа на  снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021- 893 /15                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. јул 2015. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                  Недељко Чубриловић