Одлука о избору члана у Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
79/15
23.09.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 71., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Шестој сједници,  одржаној  23. септембра 2015. године, донијела је сљедећу 

О Д Л У К У

о избору члана у  Одбор за финансије и буџет

Народне скупштине Републике Српске

I

        У  Одбор за финансије и буџет  Народне скупштине Републике Српске, за  члана Одбора, изабрана је Нeда Петрић.

 

II

 

        Ова одлука ступа на  снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-1113/15                                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. септембар 2015. године                                                                                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                         Недељко Чубриловић