Одлука о избору чланова у Комисију за концесије Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
82/15
06.10.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  у  вези са чланом 48. Закона о концесијама  („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Шестој сједници,    одржаној   23. септембра  2015.  године,  донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору чланова   у  Комисију за концесије Републике Српске

I

          У Комисију за концесије Републике Српске,  изабрани су:

  1. Раденко Ђурица,предсједник,
  2. Ненад Рачић, замјеник предсједника,
  3. Емина Комић, члан,
  4. Владан Андрић, члан и
  5. Зоран Филиповић, члан.

II

      

          Ова одлука ступа на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-1110/15                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. септембар 2015. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                      Недељко Чубриловић