Одлука о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
100/15
23.09.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  у  вези са чланом 18. Закона о енергетици  („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Шестој сједници,    одржаној   23. септембра  2015.  године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору чланова   у  Регулаторну комисију за енергетику

 Републике Српске

I

          У Регулаторну  комисију  за енергетику Републике  Српске,  изабрани су:

  1. Владислав Владичић, предсједник,
  2. Предраг Ашкрабић, члан,
  3. Недељко Средић, члан и
  4. Брано Токановић, члан.

 

II

      

          Ова одлука ступа на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1111/15                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. септембар 2015. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                        Недељко Чубриловић