Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП Аутопутеви Републике Српске код Европске банке за обнову и развој по Пројекту изградње ауто-пута Бањалука - Добој (Фаза I)

Верзија за штампањеPDF верзија
15/15
18.02.2015

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) и чл. 41. и 42. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници одржаној  18. фебруара 2015.  године, донијела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ о даваЊу сагласности за издаваЊе гаранције Републике Српске за кредитно задужеЊе  ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ код Европске банке за обнову и развој по пројекту изградња ауто-пута бањалука–добој (фаза i)

I

У Одлуци о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП Аутопутеви Републике Српске код Европске банке за обнову и развоја по Пројекту изградња ауто-пута Бањалука–Добој – фаза I („Службени гласник Републике Српске“, број 28/12), (у даљем тексту: Одлука), у тачки I ријечи: „150.000.000,00 евра“ замјењују се ријечима: „185.000.000,00 евра“.

II

Послије тачке V додаје се нова тачка Vа. која гласи:

„Vа.

Овлашћује се министар финансија да потпише:

- анекс уговора о подршци зајма између Републике Српске и ЕБРД,

- анекс супсидијарног уговора о гаранцији између БиХ и Републике Српске,

- анекс уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Републике Српске и Јавног предузећа.“

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-218/15                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. фебруар 2015. године                                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                     Недељко Чубриловић