Одлука о измјени Одлуке број: 01-1005/14 од 2. јула 2014. године

Верзија за штампањеPDF верзија
8/15
03.02.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 35. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а  у вези са чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14), након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници, одржаној  3. фебруара 2015. године,  донијела   је   с љ е д е ћ у 

О Д Л У К У

о измјени Одлуке број: 01-1005/14 од 2. јула 2014. године

I

          У Одлуци о избору Радног тијела које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14), број: 01-1005/14 од 2. јула 2014. године

(„Службени гласник Републике Српске“, број 58/14) тачка  I  мијења се  и гласи:

„У  Радно тијело које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14), изабран и су:

  1. Борис Јеринић, предсједник,
  2. Бојан Видић, члан,
  3. Срђан Амиџић, члан,
  4. Драган Галић, члан,
  5. Душко Ивић, члан,
  6. Крсто Јандрић, члан,
  7. Адил Османовић, члан и
  8. Добрила Дринић, члан.“

II

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-116/15                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. фебруар 2015. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                              Недељко Чубриловић