Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2015.годину

Верзија за штампањеPDF верзија
119/14
28.12.2014

I

Одобрава се краткорочно задуживање Републике Српске на основу емисија краткорочних хартија од вриједности – трезорских записа за 2015. годину.

II

Емисијe краткорочних хартија од вриједности – трезорских записа вршиће се ради обезбјеђења средстава по основу финансирања буџетских издатака у 2015. години.

III

Задуживање по основу емитованих трезорских записа, током буџетске године, може се вршити у складу са сљедећим критеријумима:

– максималан износ краткорочног дуга у току 2015. години може бити највише до 8% редовних прихода остварених у претходној фискалној години,

– каматна стопа за задуживање емисијом трезорских записа може бити максимално релевантни Еурибор +3,75% и

– рок доспијећа трезорских записа може бити најдуже до годину дана.

IV

Акта о начину и условима за свако појединачно задуживање, у складу са овом одлуком, доноси и потписује министар финансија.

V

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

VI

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01-1683/14                                                                             

Датум: 28. децембар 2014. годин