Одлука о престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
107/15
21.01.2016

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а у  вези са чланом  31. став 1. алинеја 2.  Закона о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 16/05,77/06,119/08 и 78/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Петнаестој посебној  сједници,    одржаној   23. децембра  2015.  године,     донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске

 

I

          Биљани Дурсун престаје функција замјеника правобраниоца Републике Српске, са сједиштем замјеника у Требињу, са даном 1. јануаром 2016. године.

II

         

          Ова одлука ступа на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-1676/15                                                                              По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                   Предсједника Народне скупштине

                                                                                                            др  Ненад Стевандић