Одлука о престанку функције правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
73/15
08.09.2015

 

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чланова 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а у вези са чланом 31. став 1. алинеја 4. Закона о правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Петој сједници,  одржаној  8. септембра 2015.  године,  донијела   је   сљедећу

 

О Д Л У К У

o престанку функције правобраниоца Републике Српске

I

Слободану Радуљу престаје функција правобраниоца Републике Српске, са даном 08. септембром 2015. године, због истека мандата.

II

Ова одлука ступа на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-988/15                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 08. септембар 2015. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                        Недељко Чубриловић