Одлука о разрјешењу члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту

Верзија за штампањеPDF верзија
52/15
24.06.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Четвртој сједници,   одржаној  24. јуна 2015. године,   донијела   је   сљедећу 

О Д Л У К У

о разрјешењу члана Одборa за борачко-инвалидску заштиту

I

        У  Одбору за борачко-инвалидску заштиту Народне скупштине Републике Српске, разрјешава се дужности  члана Одбора, Обрен Марковић.

II

        Ова одлука ступа на  снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-796/15                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. јун 2015. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић