Одлука о разрјешењу члана у Одбору за финансије и буџет Народне скупштине Репувлике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
79/15
23.09.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Шестој сједници, одржаној 23. септембра 2015. године,   донијела   је   сљедећу 

О Д Л У К У

о разрјешењу члана у Одбору за финансије и буџет

Народне скупштине Репувлике Српске

I

        У  Одбору за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске, разрјешава се дужности  члана Одбора, Адам Шукало.

 

II

        Ова одлука ступа на  снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-1112/15                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. септембар 2015. године                                                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                 Недељко Чубриловић