Одлука о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2015. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
11/15
05.02.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11) и члана 25. став 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08 – Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11), а након разматрања Приједлога Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2015. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници одржаној 5. фебруара 2015. године,  донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику

Републике Српске за 2015. годину

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2015. годину.

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

Број: 02/1-021-129/15                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. фебруар 2015. године                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић