Одлука о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2023. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
34/23
20.04.2023

На основу члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 29. марта 2023. године,  донијела је

 

 

 

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику

Републике Српске за 2023. годину

 

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2023. годину.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-309/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март 2023. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                               Др Ненад Стевандић