Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2022. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
121/21
17.01.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет шестој посебној сједници одржаној 15. децембра 2021. године, донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Републике Српске за 2022. годину

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Републике Српске за 2022. годину.

 

II

 

         Саставни дио ове одлуке је Буџет Републике Српске за 2022. годину.

 

III

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1057/21                                                                                                 ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. децембар 2021. године                                                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                           Денис Шулић