Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2023. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
112/22
25.11.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет седмој посебној сједници одржаној 2. новембра 2022. године, донијела је

 

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Републике Српске за 2023. годину

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Републике Српске за 2023. годину.

 

II

 

          Саставни дио ове одлуке је Буџет Републике Српске за 2023. годину.

 

III

 

Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“, а ступа на снагу 1. јануара 2023. године.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1096/22                                               ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 2. новембар 2022. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                       Недељко Чубриловић