Одлука о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача по скраћеном поступку за дионицу Брчко–Бијељина–Рача

Верзија за штампањеPDF верзија
108
11.12.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), члана 38. став 1. и члана 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Народна скупштина Републике Српске, на  Осмој редовној сједници, одржаној 11. децембра 2019. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ДИЈЕЛА ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА АУТО-ПУТ

И ГАСОВОД ДИОНИЦЕ ВУКОСАВЉЕ–БРЧКО И  БРЧКО–РАЧА

ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ДИОНИЦУ

БРЧКО–БИЈЕЉИНА–РАЧА

 

 

I

 

Овом одлуком усваја се дио Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача по скраћеном поступку за дионицу Брчко–Бијељина–Рача.

 

II

 

План из тачке I ове одлуке се, у складу са Законом, излаже на стални јавни увид код органа управе Града Бијељина који је надлежан за послове уређења простора.

 

III

 

Tекстуални и графички дио Плана је у аналогном и дигиталном облику.

                           

IV

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-1260/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 11. децембар  2019. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                               

       Недељко Чубриловић