Одлука о усвајању Другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2022. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
106/22
02.11.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет шестој посебној сједници одржаној 26. октобра 2022. године, донијела је

 

 

О Д Л У К У

о усвајању Другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2022. годину

 

 

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Други ребаланс Буџета Републике Српске за 2022. годину.

 

II

          Саставни дио ове одлуке је Други ребаланс Буџета Републике Српске за 2022. годину.

 

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1067/22                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 26. октобар 2022. године                                                                                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                         Недељко Чубриловић