Одлука о усвајању Економске политике Републике Српске за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
110/ 15
23.12.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Петнаестој посебној сједници одржаној 23. децембра 2015. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Економске политике

 Републике Српске за 2016. годину

 

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Економску политику Републике Српске за 2016. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Економска политика Републике Српске за 2016. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1660/15                                                        По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                     Предсједника Народне скупштине

                                                                                          др  Ненад Стевандић