ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ О ИЗБОРУ ДЕЛЕГАТА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
121/22
09.12.2022

На основу члана 70. допуњеног Амандманом LIX на Устав Републике Српске, члана 9.12а. став 4. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22) и члана 58. став 1. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Првој посебној сједници, одржаној 1. децембра 2022. године, донијела је

 

 

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ О ИЗБОРУ ДЕЛЕГАТА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

 

 

I

 

          Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за избор и именовање о избору делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

 

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1174/22                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 1. децембар 2022. године                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                      др Ненад Стевандић