Одлука о усвајању Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
26/23
28.03.2023

На основу чл. 176. и 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 16. марта 2023. године, донијела је

 

 

О Д Л У К У

о усвајању Програма рада Народне скупштине Републике Српске

за 2023. годину

 

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину.

 

II

 

          Саставни дио ове одлуке је Програм рада Народне скупштине  Републике Српске за 2023. годину.

 

III

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-249/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. март 2023. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                               Др Ненад Стевандић