Одлука о усвајању Стратегије интегралног управљања водама Републике Српске 2015. -2024. године

Верзија за штампањеPDF верзија
17/16
18.02.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске на Деветој сједници, одржаној 18. фебруара 2016. године, донијела је сљедећу

 

 

 

О Д Л У К У

о усвајању  Стратегије интегралног управљања водама Републике Српске 2015. -2024. године

 

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Стратегију интегралног управљања водама Републике Српске 2015. - 2024. године.

 

 

II
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-159/16                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. фебруар 2016.  године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                           Недељко Чубриловић