Одлука о члана Одбора за привреду

Верзија за штампањеPDF верзија
52/15
24.06.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 69., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Четвртој сједници, одржаној  24. јуна 2015. године,   донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору члана Одборa за привреду

 

I

 

        У  Одбор за привреду  Народне скупштине Републике Српске, за  члана Одбора, изабран је Мурвет Бајрактаревић.

 

II

 

        Ова одлука ступа на  снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-799/15                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. јун 2015. године                                                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                            Недељко Чубриловић