ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „ХАШАНИ“ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

Верзија за штампањеPDF верзија
110/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) и члана 18, члана 38. став 1, члана 40. и члана 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13), Народна скупштина Републике Српске, на Петнаестој посебној сједници одржаној 23. децембра 2015.године, донијела је сљедећу 

 

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

„ХАШАНИ“ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

 I

Доноси се Одлука о изради Зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку (у даљем тексту: Одлука).

II

Зонинг план подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку (у даљем тексту: План) доноси се за плански период од десет година.

III

Планом се обухвата подручје површине око 1.130 ha утврђено Студијом за активирање развојних потенцијала спомен подручја „Башта сљезове боје“ у Хашанима коју је израдио Архитектонско-грађевински-геодетски факултет универзитета у Бањој Луци.

IV

За израду Плана дефинишу се сљедеће смјернице:

1) План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења, Закона о заштити природе, Закона о заштити животне средине, те другим прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај, снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, заштита природе, културних добара, пољопривредног и шумског земљишта и других елемената животне средине и друго),

2) приликом израде Плана потребно је бринути о јавном интересу и општим и посебним циљевима просторног развоја,

3) носилац израде обавезан је да обезбиједи усаглашеност Плана у току његове израде са Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године („Службени гласник Републике Српске”, број 15/15), са документом просторног уређења ширег подручја и са важећим планским документима сусједних подручја,

4) у функцији спровођења Плана, носилац израде треба посебно да идентификује:

  • институционални и кадровски оквир за праћење спровођења Плана,
  • територијалне и функционалне приоритете,
  • обавезе лица која газдују обухваћеним подручјем и јединице локалне самоуправе,
  • систем развојних политика – управљање земљиштима, другим ресурсима и изградњом,
  • могућности синхронизације развоја и изградње (Република – јединице локалне самоуправе – инвеститори – друга лица),

5) прије приступања изради приједлога документа, носилац израде Плана ће доставити Нацрт плана Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради прибављања стратешке процјене утицаја на животну средину, у складу са посебним прописом о заштити животне средине и

6) за изградњу објеката који могу имати значајан утицај на животну средину, с обзиром на посебну осјетљивост животне средине и посебне мјере заштите подручја, примјењиваће се одредбе из чл. 4. и 5. Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12).

V

Садржај Плана прописан је Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, број 40/13) и Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења („Службени гласник Републике Српске”, број 69/13).

VI

1) Носилац припреме Плана (у даљем тексту: носилац припреме) је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

2) Носилац израде Плана је правно лице овлашћено за израду докумената просторног уређења, чији ће избор извршити подносилац иницијативе за доношење Плана, у складу са прописима о јавним набавкама.

VII

1) Нацрт плана носилац израде доставља носиоцу припреме у року утврђеном уговором о изради документа.

2) Нацрт плана даје се на јавни увид у трајању од 15 дана у сједишту јединице локалне самоуправе – Општина Крупа на Уни и Народној скупштини Републике Српске.

3) Обавјештавање јавности о мјесту, трајању и начину излагања Нацрта на јавни увид објављује се огласом у најмање два средства јавног информисања осам дана прије почетка јавног увида.

4) Оглас из подтачке 3) ове тачке садржи мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида у План, мјесто и датум једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме пружања појашњења предложених планских рјешења заинтересованим лицима, те рок до када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт плана.

5) Нацрт плана, који садржи текстуални и графички дио, даје се на јавни увид у сједиште јединице локалне самоуправе и прикупљају приједлози, примједбе и сугестије заинтересованих лица.

VIII

По окончању јавног увида, носилац израде, на основу свог става према примједбама, приједлозима и мишљењима на Нацрт, утврђује Приједлог плана и доставља носиоцу припреме.

IX

1) План доноси Народна скупштина Републике Српске.

2) Одлука о доношењу Плана објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске”.

X

Сви републички органи, организације и институције и сви органи, организације и институције јединица локалне самоуправе од којих је у току израде Плана потребно прибавити мишљење на приједлоге планских рјешења, дужни су да доставе своје мишљење у року од седам дана од дана пријема захтјева.

XI

Уговоре о изради Плана закључују носилац припреме, правно лице овлашћено за израду докумената просторног уређења и подносилац иницијативе за доношење Плана.

XII

Средства за израду Плана обезбјеђује подносилац иницијативе за доношење Плана, односно инвеститор.

XIII

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Број: 02/1-021-1669/15                                                                                                                По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                                                         Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                                                    др  Ненад Стевандић