ОДЛУКA О ИЗБОРУ СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
96/23
10.11.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 10. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, бр. 104/11 и 92/12) и члана 181. став 2. и члана 233. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), на приједлог предсједника Републике, Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници, одржаној 2. новембра 2023. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

 

I

 

          Дарко Радић изабран је за судију Уставног суда Републике Српске.

 

 

II

 

          Ступањем на снагу ове одлуке престаје мандат судији Уставног суда Републике Српске Марку Рајчевићу.

 

 

 III

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1229/23                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 2. новембар 2023. године                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Др Ненад Стевандић