О Д Л У К А о избору чланова Комисије за концесије Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
17/21
17.02.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске, члана 48. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18 и 70/20) и чл. 58. став 1. алинеја 5., 177. став 2. и 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

 о избору чланова Комисије за концесије Републике Српске

 

 

 

I

 

        У Комисији за концесије Републике Српске, на период од пет година, изабрани су:

 

  1. Маја Шупут, предсједник Комисије
  2. Ненад Рачић, замјеник предсједника Комисије
  3. Горан Мишић, члан Комисије
  4. Владан Андрић, члан Комисије и
  5. Зоран Филиповић, члан Комисије.

 

 

II

 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-160/21                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                     Недељко Чубриловић