О Д Л У К А о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години

Верзија за штампањеPDF верзија
131/20
17.12.2020

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 41. и 42. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), члaна 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Седамнаестој посебној сједници одржаној 17. децембра 2020. године, донијела је сљедећу

 

 

ОДЛУКУ

O ИЗНОСУ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ МОЖЕ ИЗДАТИ РЕПУБЛИКА СРПСКА

У 2021. ГОДИНИ

 

 

I

 

Одобрава се издавање гаранција Републике Српске за задужења у 2021. години до износа од 500.000.000 КМ, с тим да укупна изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама не може бити виша од ограничења дефинисаног Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

II

 

Гаранције Републике Српске могу се издати за гарантовање обавеза насталих задуживањем: јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и фондова којима она управља, као и јавних предузећа и институција јавног сектора у вези са финансирањем капиталних инвестиција, рефинансирањем постојећег дуга, финансирањем пренесених обавеза и обезбјеђивањем средстава ради измирења законом утврђених права.

 

III

 

Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) у оквиру ограничења из тачке I ове одлуке донијеће појединачне одлуке о давању сагласности за издавање гаранција Републике Српске за 2021. годину за задужења за субјекте и намјене из тачке II ове одлуке.

 

IV

 

Влада именује овлашћеног потписника гаранције Републике Српске из тачке III ове одлуке.

 

V

 

Влада ће са сваким субјектом за чије се задужење издају гаранције Републике Српске потписати уговор о међусобном регулисању права и обавеза у вези са издатом

гаранцијом.

 

VI

 

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

VII

 

Влада, једном годишње, посредством информације о дугу, информише Народну скупштину Републике Српске о износу издатих гаранција и стању дуга по издатим гаранцијама Републике Српске.

 

VIII

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1130/20                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. децембар 2020. године                                                                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                            Недељко Чубриловић