О Д Л У К А о одобравању привременог одступања консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила

Верзија за штампањеPDF верзија
122/20
02.12.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој редовној сједници одржаној 2. децембра 2020. године, донијела је с љ е д е ћ у

 

 

О Д Л У К У

о одобравању привременог одступања консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила

 

 

I

 

Овом одлуком одобрава се привремено одступање консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила, јер је утврђено да постоје нарочито оправдани разлози у смислу природне непогоде узроковане појавом вируса корона и проглашењем пандемије.

 

II

 

Задужују се Влада Републике Српске да припреми Програм фискалне консолидације, са мишљењем Фискалног савјета, којим ће дефинисати мјере и период за повратак у оквире правила који су прописани Законом о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/20).

III

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-1044/20                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 2. децембар 2020. године                                                                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                 Недељко Чубриловић