О Д Л У К А о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) по Пројекту развоја сеоског предузетништва и пољопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија
17/21
17.02.2021

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, члана 17. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17) и чл. 177. став 2. и 181. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је сљедећу

 

 

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА МЕЂУНАРОДНОМ ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (IFAD) ПО ПРОЈЕКТУ РАЗВОЈА СЕОСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

 

I

 

            Прихвата се задужење Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) по Пројекту развоја сеоског предузетништва и пољопривреде (у даљем тексту: Пројекат) у износу до 4.724.800 евра (око 9.240.905,58 КМ), што је око 40,08% (40,0848392%) од укупног задужења за Босну и Херцеговину које износи 11.787.000 евра.

 

II

 

Циљ Пројекта је економски развој руралних подручја Републике Српске и смањење сиромаштва сеоског становништва стварањем бољих услова и могућности за генерисање прихода и унапређење животног стандарда циљних домаћинстава.

 

III

 

Кредитна средства намијењена су за финансирање двије компоненте Пројекта:

– побољшање економских могућности и интегрисање малих пољопривредних произвођача у ланце вриједности,

– координација пројекта.

 

IV

 

            1) Кредит се Републици Српској одобрава под сљедећим условима:

            – рок отплате: 18 година,

            – период одгоде плаћања: три године,

            – каматна стопа: годишња референтна каматна стопа IFAD,

            – отплата главнице: полугодишње, 15. фебруара и 15. августа,

            – валута отплате: евро.

            2) Показатељи стања дуга (коначни подаци):

            – јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу на дан 30. јуни 2020. године износи 4.664,16 милиона KM (42,81% процијењеног БДП-a зa 2020. годину),

            – укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу на дан 30. јуни 2020. године износи 5.800,27 милиона KM (53,24% процијењеног БДП-a за 2020. годину).

 

 

 

 

V

 

У периоду реализације Пројекат се суфинансира и средствима буџета Републике Српске у износу од максимално 1.670.000 евра за плаћање пореза и дажбина и средствима јединица локалне самоуправе у износу од око 919.000 евра.

 

VI

 

Крајњи корисник и дужник по кредиту је Република Српска.

 

VII

 

            Пројекат се реализује у периоду од пет година.

 

VIII

 

            Пројекат у Републици Српској реализује Јединица за реализацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

IX

 

Надзор над реализацијом Пројекта врши Управни одбор Пројекта, именован од Владе Републике Српске, који даје стратешке смјернице у реализацији Пројекта.

 

X

 

Овлашћује се министар финансија за потписивање:

– Пројектног споразума између Међународног фондa за развој пољопривреде (IFAD) и Републике Српске,

– Супсидијарног споразума по Пројекту између Босне и Херцеговине и Републике Српске.

 

XI

 

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство финансија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јединица за координацију пољопривредних пројеката.

 

XII

 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-154/21                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                                                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                  Недељко Чубриловић