О Д Л У К А о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за прву фазу програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефазног програмског приступа (9129-БА)

Верзија за штампањеPDF верзија
17/21
17.02.2021

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, члaна 17. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17) и чл. 177. став 2. и 181. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној  17. фебруара 2021. године, донијела је сљедећу

 

 

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ БАНЦИ – МЕЂУНАРОДНОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ПРВУ ФАЗУ ПРОГРАМА ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА КОРИДОРА РИЈЕКА САВЕ И ДРИНЕ УЗ КОРИШЋЕЊЕ ВИШЕФАЗНОГ ПРОГРАМСКОГ ПРИСТУПА (9129-БА)

 

 

I

 

Прихвата се задужење Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) за прву фазу програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефазног програмског приступа (у даљем тексту: Пројекат) у износу до 30.000.000 евра.

 

II

 

Циљ Пројекта је подржавање интегрисаног управљања међународним коридорима Саве и Дрине с циљем побољшања заштите од поплава, унапређења пловности ријеке Саве и унапређења управљања и поступака каскадних брана на Дрини за производњу хидроенергије, као и управљања поплавама и сушама, те унапређења природних вриједности и туризма.

 

III

 

Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су за интегрисано управљање и развој коридора ријека Саве и Дрине, те институционалну подршку и управљање програмом, како на регионалном, тако и на локалном нивоу.

 

IV

 

1) Кредитна средства из тачке I ове одлуке одобравају се под сљедећим кредитним условима:

  • рок отплате: 32 године,
  • период одгоде плаћања: седам година, урачунат у рок отплате,
  • каматна стопа: референта стопа + фиксна маржа,
  • приступна такса (Front-end Fee): 0,25% износа зајма,
  • комисиона провизија (Commitment Charge): 0,25% годишње на неповучени износ зајма,
  • отплата главнице: полугодишње, 15. мај и 15. новембар,
  • валута плаћања: евро.

2) Показатељи стања дуга (коначни подаци):

  • јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу на дан 30. јуни 2020. године износи 4.664,16 милиона KM (42,81% процијењеног БДП-a зa 2020. годину),
  • укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу на дан 30. јуни 2020. године износи 5.800,27 милиона KM (53,24% процијењеног БДП-a за 2020. годину).

 

V

 

            Крајњи корисник и дужник по кредиту је Република Српска.

 

VI

 

Пројекат ће у Републици Српској реализовати Јединица за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

VII

 

Овлашћује се министар финансија да потпише:

            – Пројектни споразум између Међународне банке за обнову и развој и Републике Српске,

– Супсидијарни споразум између Босне и Херцеговине и Републике Српске.

 

VIII

 

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство финансија, Министарство саобраћаја и веза, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јединица за координацију пољопривредних пројеката.

 

IX

 

Планирани датум затварања Пројекта је 30. јули 2026. године.

 

X

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-155/21                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                             Недељко Чубриловић