О Д Л У К А о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2021. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
131/20
17.12.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, чл. 177. став 2. и 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Седамнаестој посебној сједници одржаној 17. децембра 2020. године, донијела  је сљедећу

 

 

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2021. годину

 

 

 

I

 

У поступку доношења Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2021. годину утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1124/20                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. децембар 2020. године                                                                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                          Недељко Чубриловић