О Д Л У К А о разрјешењу Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
15/21
17.02.2021

 

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске и чл. 23., 177. став 2. и 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У

о разрјешењу Комисије за избор и именовање

Народне скупштине Републике Српске

 

 

I

 

         Разрјешава се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске у саставу:

  1. Радован Вуковић, предсједник
  2. Давор Шешић, замјеник предсједника
  3. Душица Шолаја, члан
  4. Игор Жунић, члан
  5. Дарко Митрић, члан
  6. Драган Галић, члан
  7. Душко Ивић, члан
  8. Горан Селак, члан и
  9. Сенад Братић, члан.

 

II

 

         Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-161/21                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                          Недељко Чубриловић