О Д Л У К А о разрјешењу члана Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
15/21
17.02.2021

 

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 58. став 1. алинеја 5., 177. став 2. и 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

о разрјешењу члана Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

 

 

I

 

        Борислав Грубач разрјешава се дужности члана Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске, на лични захтјев, са даном 16. децембром 2020. године.

 

 

II

 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-159/21                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                         Недељко Чубриловић