О Д Л У К А о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
17/21
17.02.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број: 49/09) и чл. 177. став 2. и 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године,  донијела је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику

Републике Српске за 2021. годину

 

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-149/21                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                     Недељко Чубриловић